PB10X125SU | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB10X125SU là dòng xi lanh mini PB với borsize 10 hành trình 5 đến 200 cùng với những mã chi tiết như: PB10X5SU, PB10X10SU, PB10X15SU, PB10X20SU, PB10X25SU, PB10X30SU, PB10X40SU, PB10X50SU, PB10X60SU, PB10X75SU, PB10X80SU, PB10X100SU, PB10X125SU, PB10X150SU, PB10X160SU, PB10X175SU, PB10X200SU.