PB10X60 | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB10X60 là dòng xi lanh mini PB với borsize 10 hành trình 5 đến 60 cùng với những mã chi tiết như: PB10X5, PB10X10, PB10X15, PB10X20, PB10X25, PB10X30, PB10X40, PB10X50, PB10X60.