PB16X10RU | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB16X10RU là dòng xi lanh mini PB với borsize 16 hành trình 5 đến 200 cùng với những mã chi tiết như: PB16X5RU, PB16X12RU, PB16X15RU, PB16X20RU, PB16X25RU, PB16X30RU, PB16X40RU, PB16X50RU, PB16X75RU, PB16X100RU, PB16X125RU, PB16X150RU, PB16X175RU, PB16X200RU.