PB16X40CB | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB16X40CB là dòng xi lanh mini PB với borsize 16 hành trình 5 đến 200 cùng với những mã chi tiết như: PB16X5CB, PB16X12CB, PB16X15CB, PB16X20CB, PB16X25CB, PB16X30CB, PB16X40CB, PB16X50CB, PB16X75CB, PB16X100CB, PB16X125CB, PB16X150CB, PB16X175CB, PB16X200CB.