PB4X20 | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB4X20 là dòng xi lanh mini PB với borsize 4 hành trình 5 đến 20 cùng với những mã chi tiết như: PB4X5, PB4X10, PB4X15, PB4X20, PSB4X5, PSB4X10, PSB4X15, PSB4X20.