PB6X50R | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB6X50R là dòng xi lanh mini PB với borsize 6 hành trình 5 đến 60 cùng với những mã chi tiết như: PB6X5R, PB6X10R, PB6X15R, PB6X20R, PB6X25R, PB6X30R, PB6X40R, PB6X50R, PB6X60R, PB6X5SR, PB6X10SR, PB6X15SR, PB6X20SR, PB6X25SR, PB6X30SR, PB6X40SR, PB6X50SR, PB6X60SR.