PTB16X10SU | Xi lanh mini AirTac dòng PTB

PTB16X10SU là dòng xi lanh mini PB với borsize 16 hành trình 5 đến 20 cùng với những mã chi tiết như: PTB16X5SU, PTB16X10SU, PTB16X15SU, PTB16X20SU.