SAI100X125S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X125S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 125mm, có từ tính.