SAI100X175S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X175S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 175mm, có từ tính.