SAI100X25S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X25S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 25Smm, có từ tính.