SAI100X350S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X350S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 350mm, có từ tính.