SAI125X25S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI125X25S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 125mm, có từ tính.