SAI160X1000 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI160X1000 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 1000mm.