SAI160X25 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI160X25 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 25mm.