SAI160X175 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI160X175 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 175mm.