SAI160X900 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI160X900 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 900mm.