SAI32X175S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI32X175S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 175mm có từ tính.