SAI32X200 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI32X200 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 200mm.