SAI32X25S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI32X25S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 25mm có từ tính.