SAI32X250S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI32X250S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 250mm có từ tính.