SAI40X125 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI40X125 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 125mm.