SAI40X300S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI40X300S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 300mm có từ tính.