SAI40X350S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI40X350S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 350mm có từ tính.