SAI40X75S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI40X75S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 75mm có từ tính.