SAI50X100S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI50X100S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 100mm có từ tính.