SAI50X250 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI50X250 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 250mm.