SAI50X400 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI50X400 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 400mm.