SAI50X75S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI50X75S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 75mm có từ tính.