SAI63X200 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X200 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 200mm.