SAI63X225 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X225 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 225mm.