SAI63X300 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X300 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 300mm.