SAI63X350S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X350S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 350mm, có từ tính.