SAI63X450S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X450S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 450mm, có từ tính.