SAI63X600S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X600S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 600mm, có từ tính.