SAI63X700S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X700S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 700mm, có từ tính.