SAI80X175 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X175 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 175mm.