SAI80X250 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X250 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 250mm.