SAI80X25S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X25S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 25mm, có từ tính.