SAU100X125 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU100X125 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 125mm.