SAU100X600 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU100X600 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 600mm.