SAU100X75 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU100X75 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 75mm.