SAU32X175 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU32X175 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 175mm.