SAU32X250 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU32X250 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 250mm.