SAU40X150 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU40X150 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 150mm.