SAU40X175S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU40X175S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 175mm có từ tính.