SAU40X200S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU40X200S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 200mm có từ tính.