SAU40X250S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU40X250S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 250mm có từ tính.