SAU40X400 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU40X400 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 400mm.