SAU40X500 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU40X500 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 500mm.