SAU40X500S | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU40X500S là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 500mm có từ tính.